పరిశుద్ధ గ్రంథములో సంఖ్యలకున్నట్టి ప్రాధాన్యత ఇందుకు విరుద్దంగ భూలోకములో పాటించే సంఖ్యలు


No comments :

Post a Comment